فاطمه علی خانی

نقاش

نگارگر

طراح

نویسنده نو قلم

فاطمه علی خانی

نقاش

نگارگر

طراح

نویسنده نو قلم

خود شناسی

0220212 آدم سالم

آدم سالم کیست؟ روان شناسی در جواب اين سوال میگوید : آدم سالم ، آدميه كه با خودش و با…