فاطمه علی خانی

نقاش

نگارگر

طراح

نویسنده نو قلم

فاطمه علی خانی

نقاش

نگارگر

طراح

نویسنده نو قلم

نوشته های بلاگ

قلب پاک

انسان شیشه کثیف‌رو که پاک می‌کند حسش خوب
می‌شود “آن ‌وقت ببین‌ اگر” قلبت رو پاک کنی چی می‌شه!!!
چقدر خوب می‌شود اگه آدمها کینه
و دیدگاه بد را “از خودشون ‌دور کنند به جاش یک”
قلب مهربون ‌را پرورش بدهند. عالی‌می‌شود

یک دیدگاه بنویسید