زبان عشق

پاسخ این سوالها را میدانید؟
چقدر خودتون را دوست دارید؟
چطور به خودتان نشان میدید که خودتون را دوست دارید؟
چطور متوجه می شوید که یک نفر شما را دوست دارد
و چطور عشقتون را به طرف مقابلتون ابراز می کنید؟
گری چاپمن نویسنده کتاب ۵ زبان اصلی عشق راه های ابراز عشق را اینها می داند:
۱- محبت کلامی یا کلام تایید آمیز
۲- ارائه خدمت یا کمک کردن
۳- هدیه دادن
۴- اختصاص وقت مشترک
۵ – تماس فیزیکی

هرچند هر کدام از این ۵ زبان گویش های مختلفی دارند اما به طور کلی هر گونه ابراز عشقی زیر مجموعه این ۵ زبان است.
لطفا عدد زبان عشقتان را کامنت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید