Ryan Adlard

Web Designer

Blogger

Freelancer

Photographer

Ryan Adlard

Web Designer

Blogger

Freelancer

Photographer

نوشته های بلاگ

اگر کاهو بکارید و‌ خوب رشد نکند آن را متهم نمی‌کنید. دنبال دلایلی می‌گردید که باعث شده است خوب رشد نکند. شاید آب یا کود کمی دارد یا شاید خورشید زیادی به آن تابیده است. اما وقتی با دوستان و افراد خانواده‌مان روبه‌رو می‌شویم آن‌ها را متهم می‌کنیم.
ولی اگر برخورد خوبی با آن‌ها بکنیم آن‌ها هم خوب برخورد می‌کنند، مثل کاهویی که خوب مراقب آن هستیم. متهم‌کردن هیچوقت اثر مثبتی ندارد؛ دلیل‌آوردن و قانع کردن دیگران هم همین‌طور؛ تجربهٔ من این را می‌گوید.
دلیل نیاورید، متهم نکنید، بحث نکنید، بلکه سعی کنید بفهمید. اگر بفهمید و نشان دهید می‌فهمید، می‌توانید دوست داشته باشید و موقعیت تغییر می‌کند.

|تیچ نات هان|

یک دیدگاه بنویسید