ابراز علاقه به همسر

پنجاه راه برای دوست داشتن #همسرتان:

1_خودتان را دوست بدارید
2_روزتات را باکلامی‌محبت آمیز شروع کنید
3_صبحانه را در رخت خوابتان صرف کنید
4_هر بار از یک دیگر دور میشوید بگویید “دوستت دارم”
5_ باآرامش خاطر از او تعریف کنید.

6_تفاوت هایتان را درک کنید وبه آنها احترام بگذارید
7_خرروز را طوری زندگی که گویی آخرین روز زندگی تان است
8_دانه ای را باهم بکارد و آن را پرورش دهید
9_نامه ای غیر منتظره و محبت امیز برای او بنویسید
10_هر هفته یک باز باهم بیرون بروید

11_بدون مناسبت برای او گل بگیرید
12_اقوام و دوستان یک دیگر را دوست بدارید
13_تابلو های کوچکی را با نوشته دوستت دارن درست کنید و در تمام خانه نصب کنید
14_درکنار بوته های گل سره بایستید و گل هارا بود کنید
15_دست های یک دیگر را بگیرید

16_باهم به تماشای غروب آفتاب بنشینید
17_صمیمانه از او عذر خواهی کنید
18_بخشنده و مهربان باشید
19_روزی که اورا برای اولین بار دیدید به خاطر بسپارید د سعی کنید ان روز را تکرار کنید
20_دست های یک دیگر را نوازش کنی

21_با محبت به هم نگاه کنید
22_بگذارید او به راحتی در مقابلتان‌گریه کند
23_به او بگویید احساسش را درک میکنید
24_پیمان عشق و محبت باهم ببندید
25- کارهای جالبی را برای هم انجام دهید.

26_وقتی سر درگم هستید ،بگذارید او راهنمایی تان کند
27_به لطیفه هایش بخندید
28_از زیبایی سیرت و قدردانی کنید
29_برای یک روز کار های کوچک او را انجام دهید
30_رویاهای جالب اورا تشویق کنید

31_درمقابل دیگران به او توجه و محبت کنید
32_نامه های محبت آمیز بدون شرط به او بفرستید
33_سفری‌پر‌هیجان و عشق را باهم آغاز کنید و لحظات خوبتان را یادداشت کنید
34_ترس های یک‌دیگر را از بین ببرید
35_در کنار ساحل دریا باهم راه بروید

36_از او بخواهید جشن لزدواجتان را دوباره تکرار کند
37_به خواسته هایش پاسخ مثبت بدهید
38_به یک دیگر احترام بگذارید
39_بزرگ ترین شادی زندگی همسرتان باشید
40_محبتی که همسرتان به ان نیاز دارد به او هدیه کنید

41_محبتی را که میخواهید به دست بیاورید نثار همسرتان کنید
42_به کارهایش علاقه نشان دهید
43_در کاری باهم همکاری کنید تا بیشتر باهم بحثو و گفت و گو و همکاری داشته باشید
44_بدون بغل کردن هم نخوابید
45_در زیر نور ماه باهم‌حرف بزنید

46_با اتفاقات هجان انگیز اورا غافلگیر کنید
47_در یک روز بارانی یک پیک نیک در خانه بر گزار کنید
48_هیج گاه با خشم نخوابید
49_در دعاهایتان اول همسرتان را دعا کنید
50_پیش از خواب با کلامی مهر آمیز به هم شب بخیر بگویید

دیدگاهتان را بنویسید