قیاس

مرين شماره سوم: قیاس

#تمرين: […]
———————

کتاب و آمپول

لطفا چند سی سی کتاب انگیزشی تزریق کنید
به به انرژی گرفتم
تزریق ویتامین کا با مطالعه کتاب
اگر کتاب نخوانی آمپولت می زنم ها
نه کتاب و نه آمپول، فقط دستپخت مادر
با آمپول زدن دکتر نمی شوید، باید کتاب بخوانید
چند تا کتاب شعر بخوان جون بگیریم
کتاب آموزش تزریقات را بخوان تا آمپول زدن را یاد بگیری
کتاب بخوان باسواد شی اگر ضعف کردی آمپول بهت می زنیم
کتاب پزشکی و عکس آمپول

———————

دیوار و دوست

خانه دوست کجاست؟ دیوار به دیوار خانه ما
دیوار دوستی هایتان محکم و استوار
دوست خوب مثل دیوار حامی و تکیه گاه است
به در می گویم دیوار بشنود، مگر با هم دوست نیستیم؟
دیواری کوتاه تر از دیوار دوستی مان پیدا نکردی؟
تو آگهی دیوار نوشته: خانه دوست کجاست؟
خودت را به در و دیوار نزن دیگر باهات دوست نمی شوم
در و دیوار خانه دوست جاودان و ارغوانی باد
چرا دور دوستی خودت دیوار کشیدی؟
دوست دار دیوار مهربانی ام

———————
آینه و آدم

آدم قلبش را دست هر کسی نمی دهد
آینه قلبتان بدون زنگار
روح آدم آینه دار خصال اوست
آدم مومن آینه مومن است
قلب آدم آینه مهر و صفاست
آدم باید آینه دار خوبی ها باشد
آدم خودش را در آینه می بیند
آینه شمعدان خانه خوشبختی مان آباد
الهی آینه قلب آدم پاک و بی ریا باشد
آب آینه دار جمال آدم است

دیدگاهتان را بنویسید