تکالیف روز بیست و ششم و بیست و هفتم

تکالیف روز بیست و چهارم و بیست و پنجم

تکالیف روز بیستم و بیست و یکم

تکالیف روز هجدهم و نوزدهم

تکالیف روز شانزدهم و هفدهم

تکالیف روز چهاردهم و پانزدهم

تکالیف روز یازدهم و دوازدهم

تکالیف روز نهم و دهم

تکالیف روز هفتم و هشتم