فاطمه علی خانی

نقاش

نگارگر

طراح

نویسنده نو قلم

فاطمه علی خانی

نقاش

نگارگر

طراح

نویسنده نو قلم

نوشته های بلاگ

اخرین زمستان قرن

این آخرین زمستان قرن است ،
ودیگر هیچ اسفندی با پیشوند هزار و سیصد نمی آید.،
این پایان یک داستان بلند است.
صد سال دیگر در پایان آخرین زمستان و آخرین اسفند،
هیچکدام از ماهها نخواهیم بود،
همه رفته اند،
و آنچنان فراموش شده اند که هرگز نبوده اند …
# رئوف

یک دیدگاه بنویسید