فاطمه علی خانی

نقاش

نگارگر

طراح

نویسنده نو قلم

فاطمه علی خانی

نقاش

نگارگر

طراح

نویسنده نو قلم

نوشته های بلاگ

داستان

در آغاز داستان بود.
مرد غارنشین شتابان به نزد قبیله بازگشت و برخوردش را با یکی از جانوران ماقبل تاریخ باهیجان شرح داد.
این داستانِ او بود و از آن پس او را با آیت داستان به یاد می‌آوردند.
داستان‌ها از نوعی بُعد مقدّس برخوردارند، نه به‌خاطر خدایان، بلکه به این خاطر که آفریننده احساس یک مرد یا زن نسبت به‌خود و جهان هستی‌اند.
داستان‌ها به زندگی آدمیان در طی زمان جهت می‌دهند و واقعیت دنیای آن‌ها را پی می‌ریزند و بدین سان به زندگی آدمیان معنا و هدف می‌بخشند.
هست ما در گرو داستان‌هاست. راه داستان راهی است که از طریق آن هویت خود را کشف می‌کنیم.

#کاترین_آن‌جونز

@fantastic879
maryamhasanlu.ir
@noozhachannel
و اندیشه ‌و کلمات چنان‌ قدرتی ‌دارند که می‌توانند به
طرز عجیب جہان‌ را دگرگون ‌کنند و درونه
همه نیاز بزرگی‌است که علاقه داره‌ تایید و پذیرفته
بشه. ولی‌تو می‌بایست که به “اون ‌چیزی ‌که درونته”
اعتماد کنی”حتی ‌اگه متفاوت باشه”

@noozhachannel
و خوش‌بخت بودن‌ نمی‌تونه مسافرت کردن‌ باشه و
داشتن‌باشه و به دست آوردن‌باشه یا این‌که
پوشیدن‌باشه. و خوش‌بخت بودن، یک تجربه است
یک تجربه ژرف از زندگی‌ات‌ “در هر دقیقه و ثانیه”
زندگی‌کردن با “عشق‌، لذت و قدردانی‌‌است”

یک دیدگاه بنویسید