داستان

در آغاز داستان بود.
مرد غارنشین شتابان به نزد قبیله بازگشت و برخوردش را با یکی از جانوران ماقبل تاریخ باهیجان شرح داد.
این داستانِ او بود و از آن پس او را با آیت داستان به یاد می‌آوردند.
داستان‌ها از نوعی بُعد مقدّس برخوردارند، نه به‌خاطر خدایان، بلکه به این خاطر که آفریننده احساس یک مرد یا زن نسبت به‌خود و جهان هستی‌اند.
داستان‌ها به زندگی آدمیان در طی زمان جهت می‌دهند و واقعیت دنیای آن‌ها را پی می‌ریزند و بدین سان به زندگی آدمیان معنا و هدف می‌بخشند.
هست ما در گرو داستان‌هاست. راه داستان راهی است که از طریق آن هویت خود را کشف می‌کنیم.

#کاترین_آن‌جونز

@fantastic879
maryamhasanlu.ir
@noozhachannel
و اندیشه ‌و کلمات چنان‌ قدرتی ‌دارند که می‌توانند به
طرز عجیب جہان‌ را دگرگون ‌کنند و درونه
همه نیاز بزرگی‌است که علاقه داره‌ تایید و پذیرفته
بشه. ولی‌تو می‌بایست که به “اون ‌چیزی ‌که درونته”
اعتماد کنی”حتی ‌اگه متفاوت باشه”

@noozhachannel
و خوش‌بخت بودن‌ نمی‌تونه مسافرت کردن‌ باشه و
داشتن‌باشه و به دست آوردن‌باشه یا این‌که
پوشیدن‌باشه. و خوش‌بخت بودن، یک تجربه است
یک تجربه ژرف از زندگی‌ات‌ “در هر دقیقه و ثانیه”
زندگی‌کردن با “عشق‌، لذت و قدردانی‌‌است”

دیدگاهتان را بنویسید