من ایده آل

هر کسی سزاوار تبدیل شدن به کسی است که رؤیایش را در سر می‌پروراند؛
البته اگر حاضر باشد بهایش‌ را بپردازد.
بهایی که می‌پردازیم به شکل‌های مختلفی تجربه می‌شود ازجمله:
• بیشتر کردن مهارت‌ها و توانمندی‌ها
• برقراری ارتباطات‌ تازه
• وارد شدن به حوزه‌های ناشناخته
• وقت گذاشتن و بیشتر کار کردن
• افزایش توان جسمی
• تاب آوردن‌ روحی
• برهم‌ زدن عادات روزانۀ ناکارآمد
• انجام کار پیوسته و روزانه
• خسته نشدن و دوام آوردن در برابر سختی‌ها
• شکست را تحمل کردن و آن را به عنوان جزئی از کار پذیرفتن و باز برخاستن

چقدر حاضرید برای رؤیاهایتان‌ بها بپردازید؟
همان‌قدر خودتان را سزاوار بدانید.

✍️ناهید عبدی

دیدگاهتان را بنویسید