فاطمه علی خانی

نقاش

نگارگر

طراح

نویسنده نو قلم

فاطمه علی خانی

نقاش

نگارگر

طراح

نویسنده نو قلم

نوشته های بلاگ

نوشتن و زیستن

1399/9/1
روز اول آذر ماه ۹۹ هجری خورشیدی
روزی ابری و بارانی
تنها صدای شر شر باران به گوش می رسد و گاهی صدای رفت و آمد اتومبیل ها
همه جا خلوت، بازار گل مهرآباد خلوت و بیشتر غرفه ها بسته هستند.

خسته شدم از بس که نگرانی و درگیر کسب و کار و امرار معاش برای آینده دارم
دوست دارکم چند وقت بی خیال همه اینها شوم و برای حال دل خودم و لذت بردن و رشد کردنم کار کنم.
از سرگرفتن مطالعه، نقاشی، کارهای هنری، نظم دهی کتابخانه و وسایلم، آموزش و نوشتن

یک دیدگاه بنویسید