فاطمه علی خانی

نقاش

نگارگر

طراح

نویسنده نو قلم

فاطمه علی خانی

نقاش

نگارگر

طراح

نویسنده نو قلم

نوشته های بلاگ

عشق

همۀ ما تنها از عشق می‌گوییم و می‌خوانیم،
اما کمتر عشق می‌ورزیم.

|آنتون چخوف|

#جمله_درمانی

یک دیدگاه بنویسید