عشق

همۀ ما تنها از عشق می‌گوییم و می‌خوانیم،
اما کمتر عشق می‌ورزیم.

|آنتون چخوف|

#جمله_درمانی

دیدگاهتان را بنویسید